Rodzaje przedsiębiorstw

Rodzaje przedsiębiorstw

11 marca 2016 Wyłączono przez Jack

Przedsiębiorstwa, czyli jednostki oferujące dobra lub usługi w odniesieniu do formy organizacji prawnej klasyfikowane są w następujący sposób.

Rodzaje przedsiębiorstw i ich formy organizacyjno – prawne

1. Przedsiębiorstwa państwowe – to jednostki, których jedynym posiadaczem jest Skarb Państwa. Podmiot ten może zostać poddany komercjalizacji i w jej wyniku przekształcić się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Obecnie większość jednostek będących przedsiębiorstwami państwowymi utraciło ten status i w procesie prywatyzacji zostały one przekształcone w spółki.

2. Przedsiębiorstwa spółdzielcze – czyli tzw. spółdzielnie to jednostki zrzeszające dowolną liczbę członków (osób fizycznych lub prawnych). Każdy z udziałowców musi zadeklarować chęć posiadania udziału oraz ewentualnie wnieść wkład własny na poczet spółdzielni. Spółka dysponuje majątkiem, który podzielić można na:
– fundusz z wkładów – funkcjonujący w przypadku jednostek wymagających wniesienia wkładu własnego
– fundusz udziałowy – zebrany z dokonywanych wpłat członkowskich. Jest zwracany w przypadku wystąpienia ze spółdzielni. Może także stanowić zabezpieczenie w przypadku konieczności pokrycia zobowiązań.
– fundusz zasobowy – powstaje w wyniku nadwyżek rozliczeniowych.

3. Przedsiębiorstwa indywidualne (jednoosobowe) – prowadzą swoją działalność z zachowaniem wytycznych ustawy o prawie do działalności gospodarczej prowadzonej przez jedną osobę, bez konieczności zatrudniania pracowników.